Publicaties (vr 2010)

 
Publicaties vóór 2010
 
    

Roekel - Kolkhuis Tanke, I.R. van (2009)

Samen werken aan een "leergerichte cultuur"

In: M&O, Tijdschrift voor management en organisatie,

63, 4

 

 

Het voortdurend kunnen inspelen op veranderingen vraagt van organisaties
en hun medewerkers een hoog – individueel en collectief – lerend
vermogen.
In de praktijk blijkt leren vaak het meest krachtig plaats te vinden in het
dagelijks werk, waar mensen met elkaar samenwerken en leren van de
situaties die zich daar voordoen. Maar hoe ‘leergericht’ zijn betrokkenen
doorgaans – met elkaar – in hun werk bezig?
In dit artikel geef ik eerst een toelichting rond het begrip ‘leergerichte cultuur’
en de invloed daarop van de gebruikelijke handelings- en interactiepatronen
van en tussen actoren. Vervolgens bespreek ik een concrete aanpak
waarmee de afgelopen jaren in verschillende organisatiecontexten
ervaring is opgedaan. In deze aanpak staat de verbinding tussen ‘onderzoeken
– leren – veranderen’ centraal, teneinde samen met betrokken
actoren te werken aan een meer ‘leergerichte cultuur’. Deze aanpak illustreer
ik aan de hand van een concrete casus: een stichting van basisscholen
die in haar missie het belang van ‘samen blijven leren’ benadrukt.

Lees of download het artikel »

Index van alle publicaties »


 

 

 

 

 

 


 
 
    

Roekel - Kolkhuis Tanke, I.R. van (2009)

Een leven lang leren: is scholing de oplossing?

In: Geron, tijdschrift over ouder worden en samenleving, 11, 3

 

 

De laatste jaren zien we een toenemende aandacht voor het thema ‘een leven lang leren’. De noodzaak van permanente kennisontwikkeling is vanuit verschillende belangenposities evident. Vanuit maatschappelijk belang moet Nederland als kenniseconomie voorop blijven lopen. Voor organisaties is een lerende vermogen van cruciaal – bedrijfseconomisch – belang om op de lange termijn bestaansrecht te behouden in een dynamische en concurrerende omgeving. En op het niveau van de individuele medewerker is ‘blijven leren’ van belang om te kunnen meegroeien met voortdurende veranderingen in het werk. Maar vraag is wat dit betekent voor oudere (50+) medewerkers?

Lees of download het artikel »

Index van alle publicaties »


 

 

 

 

 

 


 
 
    

Roekel - Kolkhuis Tanke, I.R. van (2008)

Leren en competent blijven werken in latere loopbaanfasen.

In: Handboek Effectief Opleiden, Nr. 48/55, 14.7-4

 

 

Thema’s als ‘de vergrijzing’ en ‘langer blijven werken’ zijn de laatste jaren
steeds vaker onderwerp van maatschappelijke discussies. Veel werkgevers zien
de toenemende vergrijzing (en ontgroening) van hun personeelsbestand op dit
moment vooral als een ‘bron van zorg’. De vraagt dringt zich vervolgens op:
‘Als mensen tot op hogere leeftijd moeten doorwerken, hoe blijven ze dat dan
op competente wijze doen?’ Zodanig dat hun bijdrage juist als een aanwinst
wordt ervaren.
De vraagstelling van dit hoofdstuk luidt: wat kan in concrete organisatiecontexten
bijdragen tot het competent blijven werken van medewerkers in latere
loopbaanfasen? Concrete vragen die in dit verband aan de orde komen
zijn: wat is (volgens de vakliteratuur) kenmerkend voor het leren van ouderen?
Waarom tendeert de ene medewerker op den duur naar versmalling en blijft
de andere grensverleggend leren tot aan het einde van zijn loopbaan? Hoe is de
eigen keuze voor een zekere mate van uitdaging hierop van invloed? In hoeverre
wordt die keuze be¨ınvloed door interactiepatronen en de dynamiek in de
werkomgeving van de (oudere) medewerker? En zo er van be¨ınvloeding sprake
is, wat betekent dit dan voor de mate waarin de werkomgeving tevens een leeromgeving
is, die eraan bijdraagt dat medewerkers competent blijven werken in
latere loopbaanfasen?

Lees of download het artikel »

Index van alle publicaties »


 

 

 

 

 

 


 
 
    

Roekel - Kolkhuis Tanke, I.R. van (2008)

Samenwerken. Leeftijdsfasebewust personeelsbeleid en bedrijfscultuur

Personeelsbeleid, December 2008 / Januari 2009

 

 

Vergrijzing en langen blijven werken zijn nog steeds actuele onderwerpen van maatschappelijke discussie. Sociale partners hebben maatregelen genomen en 'leeftijdsfasebewust personeelsbeleid' omarmt om oudere werknemers langer binnenboord te houden. Niet steeds met succes: veel werkgevers zien oudere werknemers nog altijd als star en duur, en de maatregelen niet duurzaam. Maar wat blijkt; recent promotieonderzoek laat zien dat veel maatregelen op de individuele oude werknemer zijn gericht, terwijl diens gedrag veelal wordt bepaald door een impliciete contextspecifieke dynamiek op de werkvloer.

Lees of download het artikel »

Index van alle publicaties »


 

 

 

 

 

 


 
 
    

Roekel - Kolkhuis Tanke, I.R. van (2008)

Competent blijven werken in latere loopbaanfasen

Delft: Academische uitgeverij Eburon.

 

 

Demografische ontwikkelingen laten zien dat de potentiële beroepsbevolking in Nederland in toenemende mate vergrijst en ontgroent, waardoor mensen in de nabije toekomst tot op hogere leeftijd zullen moeten blijven werken. Dit roept vragen op: als ouderen langer aan het arbeidsproces deelnemen, hoe blijven ze dat dan op competente wijze doen? Zodanig dat hun bijdrage als een aanwinst wordt ervaren.

Zie de inhoudsopgave van het boek »


U kunt het boek bestellen door een mail te sturen naar I.R. Kolkhuis Tanke


Index van alle publicaties »


 

 

 

 

 

 


 
 
    

Roekel - Kolkhuis Tanke, I.R. van (2008)

Proefschrift samenvatting

In: Opleiding & Ontwikkeling, 21, 10

 

 

Mensen zullen weer tot op hogere leeftijd
moeten doorwerken. Dit roept de
vraag op: Wat bevordert dat ouderen
dit op competente wijze blijven doen,
zodanig dat hun bijdrage als een aanwinst
wordt ervaren?

Lees of download het artikel »

Index van alle publicaties »


 

 

 

 

 

 


 
 
    

Wierdsma, A.F.M. & Roekel - Kolkhuis Tanke, I.R. van (2003)

Het verlangen naar de maakbare medewerken. 

HRM en HRD op zoek naar een balans in de interferentiezone

In: M&O, Tijdschrift voor management en organisatie,

57e jaargang, Nr. 6

 

 

Het laatste decennium hebben we in organisaties een sterk toegenomen
focus op aandeelhouderswaarde (shareholdervalue) gezien. Een negatief
effect hiervan is dat in de lijn van dit aandeelhoudersdenken richting
gegeven wordt aan organisaties vanuit een enkelvoudig doel: geld verdienen.
Dit enkelvoudige doel is eveneens leidend voor het management dat,
als centrale en sturende actor, richting geeft aan de arbeidsinspanning van
medewerkers. Sinds enkele decennia hebben Human Resource Management
(HRM) en Human Resource Development (HRD) nadrukkelijker
een strategische plaats gekregen in organisaties. We zien dat professionals
in dit domein zich steeds meer gaan positioneren als ondersteuners van de
organisatiestrategie. In dit artikel willen we aannemelijk maken dat het
riskant wordt als HRM/HRD-professionals de eenzijdigheid van het aandeelhoudersdenken
overnemen en zij hun ogen sluiten voor de meervoudigheid
van organiseerprocessen.

 

Lees of download het artikel »

Index van alle publicaties »


 

 

 

 

 

 


 
 
    

Roekel - Kolkhuis Tanke, I.R. van (2001)

Oudere medewerkers inzetbaar houden in veranderende organisaties.

Beleid versus praktijk

M&O, Tijdschrift voor management en organisatie,

55e jaargang, Nr. 1

 

 

Verdergaande vergrijzing en ontgroening van de Nederlandse samenleving
maken het noodzakelijk dat ouderen langer aan het arbeidsproces
gaan deelnemen, volgens het kabinet. De aankondiging van een pakket
aan overheidsmaatregelen om de arbeidsparticipatie van ouderen de
komende jaren te vergroten, leverde diverse reacties op van andere
belanghebbende groeperingen, zoals werkgevers- en werknemersorganisaties
en ouderenbonden. Naast duidelijke verschillen in de perceptie van
het probleem en de mogelijke oplossingen zijn deze actoren wel eensluidend
overtuigd van het belang van meer scholing om oudere medewerkers
langer inzetbaar te houden in arbeidsorganisaties. (Onder ‘oudere’
medewerkers wordt doorgaans verstaan: ouder dan 40 jaar.)
Het is bijzonder dat juist ‘meer scholing’ als algemeen geaccepteerde
oplossing uit de bus komt. Uit opleidingskundige theorie, onderzoek en
praktijk blijkt dat de bijdrage van opleiden aan verbetering van werkgedrag
in belangrijke mate afhankelijk is van bepaalde condities in de context
van het dagelijks werk. Zeker gezien de specifieke problematiek van
de oudere medewerker is het de vraag of deze condities in de praktijk voldoende
aanwezig zullen zijn om het beoogde resultaat te bereiken.
In dit artikel wordt eerst een beeld gegeven van hoe verschillende actoren
– zoals overheid, sociale partners, management en de oudere medewerker
zelf – tegen de problematiek van de oudere medewerker aankijken en
welke oplossingen op beleidsniveau worden voorgesteld. Vervolgens
wordt ingegaan op de oplossing ‘meer scholing voor oudere medewerkers’:
welke condities in de context zijn bepalend voor het succes daarvan?
Afsluitend worden enkele aanbevelingen gedaan om voorgesteld
Human Resource Development (HRD)-beleid voor oudere medewerkers
beter op de praktijk te laten aansluiten.

Lees of download het artikel »

Index van alle publicaties »