Diensten

Onderzoek & Advies

Onderzoek binnen de specifieke organisatiecontext vormt het fundament voor doeltreffende adviezen en (leer)interventies.

Leerinterventies

Onze adviezen monden uit in concrete voorstellen, aanpakken en producten ten behoeve van effectieve leerinterventies.

Workshops & Themadagen

De aandacht in de media voor 'de vergrijzing' en 'langer werken' roept over het algemeen nog veel vragen op.

Lezingen

Gebaseerd op onderzoek en praktijkervaringen geeft Isolde lezingen over het thema 'duurzaam leren van (oudere) medewerkers'.

Onderzoek & advies

Intensief onderzoek binnen de specifieke organisatiecontext vormt het fundament voor doeltreffende adviezen en (leer)interventies. Onderzoek richt zich op vragen als: wat maakt dat er sprake is van een probleem? Waardoor ontstaat de situatie en hoe wordt deze in stand gehouden? Hoe heeft eenieder hier een aandeel in? Wat is - volgens verschillende betrokkenen - de gewenste situatie?


Door verschillende doelgroepen te betrekken in het onderzoek, worden van meet af aan (gezamenlijke) leerprocessen in gang gezet. Onderzoek en advies vinden hun neerslag in concrete producten en interventies, ten behoeve van verbeteringen in de praktijk.

Voorbeeld

"Screening van de organisatiecontext, vanuit de vraag: hoe komt "duurzaam leren" in de praktijk tot haar recht? Waar zitten de mogelijkheden en de belemmeringen? Middels wetenschappelijk onderzoek is door ons een doeltreffende methodiek ontwikkeld, waarmee deze mogelijkheden en belemmeringen in kaart gebracht kunnen worden.

Evaluatie van het huidige HR-beleid, opleidingsactiviteiten en leerinterventies binnen de organisatie. In hoeverre zijn deze effectief in het ondersteunen van de blijvende ontwikkeling van medewerkers, van hun eerste tot hun laatste loopbaanfasen? Waarom wel of (nog) niet?"
Ontwerp & implementatie leerinterventies

Onze adviezen - die gebaseerd zijn op een gedegen analyse - monden uit in concrete voorstellen, aanpakken en producten, ten behoeve van effectieve leerinterventies in de praktijk. Interventies die daadwerkelijk en duurzaam bijdragen aan het realiseren van de - door betrokkenen - gewenste situatie.

Kolkhuis Tanke/duurzaam leren in organisaties zorgt voor het ontwerpen en concreet vormgeven van deze interventies en aanpakken.

Het denken vanuit de gehele organisatiecontext - waarin meerdere doelgroepen een rol spelen - is voor ons een essentieel uitgangspunt bij het ontwerpen van zinvolle leerinterventies. We hebben nadrukkelijk aandacht voor de relaties tussen de betrokken doelgroepen. Immers: de meeste problemen ontstaan op de grensvlakken.

Uiteraard is het mogelijk dat sleutelfiguren (zoals HR-managers en verander-managers) individueel door ons gecoacht worden bij de implementatie van ontworpen leerinterventies.

Voorbeeld

"Interventies ter versterking van de samenwerking in teams of werkrelaties, waarin mensen met verschillende leeftijd, achtergrond en ervaring samenwerken. Dit teneinde ruimte te geven aan kennisontwikkeling en -vernieuwing.

Interventies die ondersteunen dat de kennis en ervaring van ouderen toegankelijk en geborgd worden binnen de organisatie.

Interventies in de werkomgeving die eraan bijdragen dat dagelijkse werksituaties meer benut zullen worden als leersituaties.

Interventies die bewerkstelligen dat medewerkers zelf 'eigenaarschap' ervaren en een constructieve bijdrage leveren aan de praktische vormgeving van veranderingen en vernieuwingen."
Workshops & themadagen

De aandacht in de media voor 'de vergrijzing' en 'langer werken' roept over het algemeen nog veel vragen op. Vooral bij HR-managers en leidinggevenden, die hier in hun organisatie mee te maken hebben of krijgen.


Workshops en themadagen bieden meer inzicht in wat het voor organisaties kan betekenen als het personeelsbestand langzaam aan vergrijst (en ontgroent). En wat - gebaseerd op divers onderzoek en praktijkervaringen - meer en minder effectief blijkt te zijn om daar mee om te gaan.

Voorbeeld

Groepsbijeenkomsten of paneldiscussies, waarin het thema 'oudere medewerkers' in verkennende zin onderwerp van gesprek is. Deze bijeenkomsten kunnen georganiseerd worden in homogene of heterogene groepssamenstellingen.

Werkconferenties gericht op het ontwikkelen van toekomstscenario's. Welke scenario's op het gebied van HR-beleid en -activiteiten zijn mogelijk? Waarover zullen keuzes gemaakt moeten worden?

Themadagen, waarin meer inzicht gegeven wordt in de consequenties van de vergrijzing en ontgroening van de beroepsbevolking. Hoe kunnen organisaties daarop anticiperen? Wat blijkt (uit onderzoek) meer en minder effectief te zijn? Wat leren we van voorbeelden uit de praktijk?
Lezingen

Gebaseerd op diepgaand wetenschappelijk onderzoek en een veelheid aan praktijkervaringen geeft Isolde Kolkhuis Tanke lezingen over het thema 'duurzaam leren van (oudere) medewerkers'. Daarin brengt zij actuele kennis, inzichten en theorieën ten aanzien van dit thema naar voren. De inzichten worden geïllustreerd aan de hand van veel concrete voorbeelden uit verschillende organisatiecontexten.

Voorbeeld

"De lezingen worden toegesneden op de doelgroep en de interesse van deelnemers. Isolde gaf onder andere lezingen op de 'Learning Lane', het Performa-beurscongres (Generatieleren), het Congres Bond KBO (Zicht op toezicht en besturen), het 4e, 5e en 7e M&O jaarcongres (Cultuurverandering), het 12e Internationale ENOS-congres (Generations in organizations), het Symposium Onderzoekende Professionaliteit, het 1e en 3e Nationaal Opleiding & Ontwikkeling Congres, het Performa-beurscongres (de Bijenkorf) en het 1e NVP/NVO2 congres (Anders werken en leren).

Evenals gastcolleges en presentaties aan de Universiteit Utrecht, Universiteit Twente, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Hogeschool InHolland en Nyenrode Business Universiteit."


McDonalds
AkzoNobel
Bosch
Nederlandse Spoorwegen
ProRail
Politie
De Belastingdienst
UMC Utrecht
TU Delft
Wageningen University & Research
Dura Vermeer
MBO Rijnland
Gemeente Enschede