Over ons

Persoonlijke professionaliteit

Dr. Isolde Kolkhuis Tanke is oprichter en eigenaar van het onderzoeks- en adviesbureau Kolkhuis Tanke/duurzaam leren in organisaties. In 2008 promoveerde zij op het proefschrift 'Competent blijven werken in latere loopbaanfasen'. Sinds 2012 is zij parttime verbonden aan de Universiteit Utrecht, als docent in de Masteropleiding Onderwijskunde. Bovendien is zij hoofdredacteur van het toonaangevende HRD-vakblad Opleiding en Ontwikkeling (O&O).

Isolde studeerde Pedagogiek en Onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht. Vervolgens werkte zij gedurende tien jaar bij de Nederlandse Spoorwegen. Daar bouwde zij een brede werkervaring op als opleidingskundige, managementopleider, projectleider en veranderkundig adviseur. Ook is zij werkzaam geweest in diverse commerciële functies.


Daarna richtte zij haar eigen onderzoeks- en adviesbureau - Kolkhuis Tanke/duurzaam leren in organisaties - op. Ze beschikt inmiddels over veel deskundigheid in vraagstukken op het gebied van Human Resource Development. Ze heeft ruime ervaring opgebouwd in het adviseren over en begeleiden van leerprocessen die bijdragen aan het realiseren van verbeteringen en veranderingen in organisaties.

Ervaring in verschillende sectoren:

Productie en logistiek - 19 jaar

Onderwijs - 16 jaar

Consultancy-branche - 15 jaar

Publieke dienstverlening - 11 jaar

Zorg en welzijn - 6 jaar

Visie
Centraal in onze visie staat de verbinding tussen het duurzaam leren van individuele medewerkers én van het grotere geheel waar zij deel van uitmaken: de organisatie, de afdeling of het team. Hoe kan hun toegevoegde waarde optimaal en duurzaam tot haar recht blijven komen. Wat werkt belemmerend in concrete werksituaties? En waar zitten juist de mogelijkheden, die wellicht nog onvoldoende benut worden?

Uit onderzoek in diverse organisaties is gebleken dat vooral de manier waarop mensen gewend zijn dagelijks met elkaar (samen) te werken, van cruciale invloed is. Ons uitgangspunt is dat oplossingen niet te snel gezocht moeten worden in het formuleren van nog meer beleid, regels, procedures en afspraken. Het is effectiever om - samen met betrokkenen in de organisatie - te onderzoeken welke belemmeringen en mogelijkheden er zijn in de dagelijkse praktijk, om de toegevoegde waarde te behouden en tot uitdrukking te brengen.
Werkwijze
Vertrekpunt in onze werkwijze is het 'hier-en-nu van de dagelijkse praktijk': welke belemmeringen, maar ook mogelijkheden zijn daar, voor medewerkers om te blijven leren in hun werk? Door verschillende belanghebbenden te betrekken, ontstaat een maximale toespitsing naar deze specifieke praktijk. "Betrekken" betekent vooral: vragen naar verhalen, ervaringen, opvattingen en beelden van verschillende partijen. Zowel betreffende de huidige situatie als de gewenste.

We gebruiken daartoe methodieken die erop gericht zijn tegelijkertijd een leerproces onder betrokkenen in gang te zetten. Daarnaast voegen we vanuit onze eigen deskundigheid en ervaring verrijkende inzichten toe, die het mogelijk maken om nieuwe invalshoeken van het vraagstuk te belichten. Enerzijds zijn dat actuele theoretische inzichten, die voortkomen uit gedegen wetenschappelijk onderzoek. Anderzijds betreft het praktijk-ervaringen die we hebben opgedaan in verschillende (typen) organisaties. Uiteraard worden deze inzichten altijd vertaald naar de praktische relevantie ervan voor de organisatiecontext.

Onze adviezen, met concrete voorstellen voor aanpak en interventies, kunnen ofwel door de organisatie zelf ofwel onder begeleiding van ons bureau verder vormgegeven worden in de praktijk
MBO Rijnland
De Belastingdienst
Politie
ProRail
Dura Vermeer